19 Juni, 2014

Jumlatul Ismiyyah - Kalimat Nominalالجملة الإسمية
Kalimat Nominal


Di dalam bahasa Arab, jumlah yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat dan terdiri dari beberapa kata dan memfaedahkan sesuatu, dikelompokkan kepada tiga; yaitu: jumlah ismiyyah, jumlah fi’liyyah, dan syihb al-jumlah, dimana pada kesempatan ini pembahasannya difokuskan pada jumlah jenis pertama, yaitu jumlah ismiyyah.

Jumlah ismiyah (الجملة الإسمية) sebagaimana dimaksudkan adalah jumlah (kalimat) yang terdiri dari mubtada (subjek) dan khabar mubtada (predikat), atau jumlah yang asalnya adalah mubtada dan khabar kemudian dimasuki oleh salah satu dari huruf yang kerjanya me-nashab isim sehingga menjadi isim-nya, dan me-rafa’ khabar lalu menjadi khabar-nya, dan huruf-huruf dimaksud adalah إن وأخواتها.

Mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jumlah ismiyyah, Sulayman Fayyad mengemukakan defenisi terkait dengannya, yaitu:
الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم, ولها ركنان أساسيان, لا بد من وجودهما فيه, لكي تكون كاملا مفيدا, وإذا خذف أحدهما يقدر, وهما: 1) المبتدأ (المسند إليه), و2) الخبر (المسند).
Artinya:
Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim (kata benda), dan baginya ada dua pilar yang mendasar yang mesti ada padanya, agar menjadi sempurna dan berfaedah, dan jika salah satunya dibuang, dikira-kirakan (asanya), dan keduanya itu adalah: 1) mubtada’ (al-musnad ilayh/yang ditopang) dan 2) khabar (musnad/penopang).

Musnad ilayh sebagai pilar pertama jumlah (kalimat) yang dalam hal ini adalah jumlah ismiyyah, menurut Fahlil Shalih al-Samarra’iy, tidak boleh kecuali isim, sementara al-musnad bihi dalam bentuk fi’il atau isim.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kedua pilar dimaksud akan diuraikan satu persatu:

1- المبتدأ هو: اسم مرفوع متحدث عنه, ويع غالبا في أول الجملة, وقد يتأخر فيها.
Artinya:
Mubtada’ ialah isim yang di-rafa’ yang diberitakan, umumnya terletak di awal kalimat (jumlah), dan kadang-kadang terakhir (di dalam kalimat itu).

2- الخبر هو: اسم مرفوع متحدث به, يقع غالبا بعد المبتدأ, وقد يتقدم عنه, وقد تتعدد الأحبار لمبتدأ واحد.
Artinya;

Khabar ialah isim yang di-rafa’ yang memberitakan, terletak umumnya sesudah mubtada’ dan kadang-kadang lebih dahulu dari mubtada’, dan kadang-kadang berbilang khabar-nya untuk satu mubtada’.
Dalam dicatat, bahwa mubtada’ itu kadang-kadang terdiri dari isim zhahir, isim dhamir (kata ganti), mashdar sharih, mashdar mu’awwal, isim isyarah, isim mushul, isim maqshur , isim manqush , dan isim mamdud.

Baca selengkapnya versi pdf.
Reactions:

0 comments:

Posting Komentar

Silahkan titip komentar anda..